Regulamin konkursu PYRKON

KONKURS IDEAEXPO.MTP

15 maja 2018r

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do użytkowników serwisu Facebook, którzy są fanami profilu „IDEAEXPO.MTP”

(https://www.facebook.com/IdeaExpoMTPgroup/

§ 2

1. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany przez serwis Facebook ani z nim związany. Przystępując do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

§ 3

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

ORGANIZATOR

§ 4

Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60­734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 777­00­00­488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.

CZAS TRWANIA

§ 5

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 15 do 18 maja 2018r, zakładając, że:

· do 17maja 2018r.  można zgłaszać odpowiedzi konkursowe;

UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym.

§ 7

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

§ 8

W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9

Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą danej edycji Konkursu.

§ 10

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na fanpage’u IDEAEXPO.MTP.

KOMISJA KONKURSU

§ 11

Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

ZASADY KONKURSU

§ 12

1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie przez Uczestnika danej edycji Konkursu komentarza (praca konkursowa) pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/IdeaExpoMTPgroup/photos/a.1763464883965765.1073741828.1719834638328790/1941413492837569/?type=3 w serwisie Facebook z odpowiedzią na pytanie,  ile krzeseł zostanie wykorzystanych  na potrzeby aranżacji przestrzeni podczas Festiwalu Fantastyki PYRKON

§ 13

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucania i usunięcia pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu, jeżeli jest ona niezgodna z tematyką Konkursu albo jeżeli jej prezentacja stanowi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu (w szczególności § 7, § 8, § 12).

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

§ 14

Jury konkursu wybierze 1 osobę, która poda prawidłową odpowiedź lub najbardziej do niej zbliżoną. Termin podania wyników  18 maja 2018r.

§ 15

Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników danej edycji Konkursu powiadomi Zwycięzcę o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody.

§ 16

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie upubliczniona w serwisie Facebook, na profilu „IDEAEXPO.MTP”

NAGRODY

§ 17

Nagrodą w Konkursie jest 2 pojedyncze  karnety 3-dniowe  na Festiwal Fantastyki Pyrkon podlegający wymianie na  2 identyfikatory wielorazowego wstępu na wydarzenie. (18-20 maja 2018) 2018). Wartość nagrody nie przekroczy 200,00 zł brutto. W przypadku ziszczenia się warunku wskazanego w § 19 ust. 2 Organizator dodatkowo ufunduje nagrodę pieniężną równą wysokości regulowanego podatku.

§ 18

Nagroda będą przekazane osobiście po nawiązaniu kontaktu ze zwycięzcą przez komunikator serwisu Facebook.

§ 19

1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

2. W przypadkach tego wymagających, Organizator pokryje i odprowadzi podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

§ 20

Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

§ 21

1. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, z zastrzeżeniem paragrafu poniższego. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 - Dz. U. z 2016 poz. 922 – j.t. ze zm.), w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ma prawo wnieść umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

3. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych.

§ 22

Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania) oraz zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów, w szczególności w materiałach drukowanych lub w formie elektronicznej – zamieszczenie w Serwisie Facebook na profilach Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 23

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie poprzez:

1.1. e­mail (na adres: reklamacje@mtp.pl)

1.2. na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora)

1.3. osobiście w Biurze Organizatora Targów w dniach i godzinach otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

§ 24

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 25

Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 27

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

§ 28

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

§ 29

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z winy i działań Uczestnika wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie określonego w Konkursie terminu.

§ 30

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

§ 31

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 32

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

§ 33

Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

Wstecz